Advocaat-stagiair Arbeidsrecht/Engels

In deze functie draai je zo snel mogelijk volwaardig mee in de Business Unit Arbeidsrecht. Je ervaart een grote diversiteit aan vraagstukken. Zo leer je het vak écht.

Zo kom je het beste tot je recht als advocaat-stagiair arbeidsrecht

Als advocaat-stagiair arbeidsrecht zal je werkzaam zijn in een praktijk met uitdagende vraagstukken, die afkomstig zijn van een grote diversiteit van nationale en internationale bedrijven en instellingen. Werken binnen deze praktijk betekent dat je adviseert en procedeert over alle facetten van zowel het individuele als het collectieve arbeidsrecht. Je bent nauw betrokken bij je cliënten en draagt op actieve wijze bij aan de ontwikkeling van de praktijk, zowel financieel als vakinhoudelijk.

Je kunt je optrekken aan onze experts binnen én buiten het vakgebied (we kennen zo’n 20 specialisaties binnen ons kantoor). Daardoor ontwikkel je jezelf als specialist, maar kun je ook goed verbanden leggen met het grotere plaatje. Dat maakt jou niet alleen een betere advocaat. Maar onze cliënten waarderen dit ook enorm!

Wij zijn op zoek naar een advocaat-stagiair die aantoonbare affiniteit heeft met het arbeidsrecht. Daarnaast is Engels jouw (2e) moedertaal. Gezien het grote aantal internationale cliënten binnen deze business unit wordt veel gecommuniceerd in het Engels.

Jouw kwaliteiten

Dat je een voorliefde dient te hebben voor het arbeidsrecht, mag duidelijk zijn. Doordat je bij ons gelijk veel ruimte en verantwoordelijkheid krijgt, is het erg belangrijk dat je goed kunt plannen en organiseren. Meerdere projecten goed naast elkaar managen is voor jou dan ook niet moeilijk.

Daarnaast herken je jezelf in deze punten:

  • Jouw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden maken onze cliënten blij;
  • Je kan goed ‘levelen’ met collega’s en cliënten. Professionaliteit, ondernemerszin en gevoel voor verantwoordelijkheid en diplomatie zijn daarbij de basis;
  • Je bouwt aan je eigen carrière én het succes van de praktijk. Gevoel voor teamspirit, relatiebeheer en commercie is daarbij noodzakelijk.


Het speelveld

Je vervult een hybride rol binnen de Business Unit arbeidsrecht en bent nauw betrokken bij allerlei soorten dossiers. Je adviseert en procedeert. Daarnaast draag je bij aan de totale ontwikkeling van onze praktijk. Kortom; uitdagingen genoeg. Je kunt rekenen op een team waarmee je hard samenwerkt, maar waarmee je ook samen geniet, van een gewonnen zaak, de informele sfeer op kantoor of een van de feestjes.

Waarom Holla?

Wij bevinden ons in de top 30 van Nederlandse advocatenkantoren en hebben specialisten op meer dan 20 rechtsgebieden in huis. Onze klantenkring is divers en verspreid over heel Nederland. Zo hebben we klanten actief in allerlei verschillende branches. Door het aantrekkelijke formaat van ons kantoor en de diversiteit van onze cliënten gaan diepgang en variatie hand in hand.

We bieden je naast de beschreven uitdagingen en ontwikkelkansen een goed arbeidsvoorwaardenpakket en een prettige unieke werksfeer (al zeggen we het zelf). Ben je overtuigd?

Reageer dan direct op deze vacature!

Reageren

Stuur jouw motivatiebrief, CV, cijferlijsten (bachelor en master), je scriptie en eventueel beschikbare schriftelijke getuigschriften en/of stagebeoordeling(en) via onze website www.werkenbijholla.nl. Direct solliciteren? Klik HIER.

Heb je vragen? Stel ze gerust aan de afdeling HR via telefoonnummer 088 – 440 24 00 of mail naar hr@holla.nl.

De inschrijving voor deze vacature sluit 14 oktober 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

 

Trainee lawyer Employment law/English
place of work: Eindhoven

This job will enable you to become a fully-fledged member of our Employment Law Business Unit as soon as possible. You will gain experience of a wide range of diverse issues, so that you can truly master the profession and

reach your full potential as an employment law trainee lawyer

As an employment law trainee lawyer you will be working in a solicitors practice dealing with challenging issues, brought by many different national and international companies and institutions. Working in this practice means that you advise on and conduct court proceedings on all aspects of both individual and collective employment law. You are closely involved with your clients and you actively contribute to the development of the practice, both financially and in terms of specialist knowledge.

You can learn from our experts inside and outside your field of expertise (we have some 20 specialisations in our office). As such, you will develop as a specialist, and be able to make connections with the bigger picture. This will not only make you a better lawyer, but it is also greatly appreciated by our clients!

We are looking for a trainee lawyer with demonstrable affinity with employment law. You are a native, or near-native, speaker of English. Given this business unit’s large number of international clients, a lot of communication is in English.

Your qualities

You should obviously have a penchant for employment law. Since we will immediately give you a lot of scope and responsibility, it is important that you are good at planning and organising. Managing several projects at the same time poses no problems for you.

You also recognise the following qualities in yourself:

  • Your oral and written communication skills will please our clients;
  • You are good at ‘levelling’ with colleagues and clients, based on a sense of professionalism, entrepreneurship, responsibility and diplomacy;
  • You will build on your own career and on the success of our practice. A sense of team spirit, client management and commerce is necessary for this.


The playing field

You will be playing a hybrid role in the Employment Law Business Unit and you will be closely involved with all kinds of dossiers. You will advise on and conduct court proceedings. You will also contribute to the overall development of our practice. In brief: plenty of challenges. You can count on being part of a team that works hard, but with whom you will also celebrate winning a case, enjoy working in the informal atmosphere in the office or relaxing at one of our parties.

Why Holla?

We are one of the top 30 Dutch law firms and we employ specialists in more than 20 fields of law. Our clientele is diverse and can be found all over the Netherlands. Our clients are active in many different industries. The attractive size of our firm and our diverse clientele mean that in-depth work and variation go hand in hand.

Besides the challenges and development opportunities described, we will offer you a good employee benefits package and a pleasant and unique working atmosphere (even if we say so ourselves). Have we convinced you?

Then please respond to this vacancy now!

Response

Send your motivational letter, resume, lists of marks (bachelor and master), your thesis and any available written certificates and/or traineeship assessments via our website www.werkenbijholla.nl. Want to apply immediately? Click HERE.

If you have any questions, please feel free to contact our HR Department by phoning +31(0)88 440 24 00 or email your questions to hr@holla.nl.

This vacancy is open for responses until 14 October 2019.

Acquisition regarding this vacancy is not appreciated.

Meer informatie over de vacature:

Meer vergelijkbare functies:

Meer

    | Mail de redactie | Print