Advocaten Kennedy Van der Laan bij Raad van Discipline: matchfixing in HEMA-zaak?

Was er sprake van matchfixing in de tuchtzaken die de KNB voerde tegen de HEMA-notarisservice, zodat deze een zekere uitkomst hadden? De Utrechtse notaris Adriaan Rothfusz en zes collega’s denken van wel, en twee advocaten van Kennedy Van der Laan hebben hier volgens hen aan meegewerkt. De notarissen dienden een klacht in tegen advocaten Frits van der Woude en Peter Kramer, die maandag voor de Raad van Discipline moesten verschijnen.

Door Joris Rietbroek

Het verwijt van de zeven notarissen samengevat: de advocaten stonden afgelopen jaar HEMA-notaris Frank Sterel bij in de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gevoerde tuchtzaak tegen de HEMA-notarisservice. Een van de advocaten, Frits van der Woude, bezet tevens een adviserende rol aan de KNB, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de KNB-commissie verzekeringen.

Dat kan wijzen op belangenverstrengeling, vinden de notarissen. In zijn rol van commissievoorzitter kan Van der Woude toegang hebben gehad tot strategische insiders informatie inzake de HEMA-procedure. ‘Het is een advocaat niet toegestaan om in het belang van de KNB te werken en om tegelijkertijd een notaris bij te staan die in een strategische zaak wordt aangeklaagd door diezelfde KNB,’ aldus de klachtformulering. ‘Het kantoor Kennedy Van der Laan had zodoende nooit de verdediging op zich mogen noemen van notaris Sterel.’

Tijdens de zitting bij de Raad van Discipline gaat notaris Rothfusz in zijn toelichting op de klacht nog een stapje verder: er is in de HEMA-tuchtzaak – zowel in eerste als in tweede aanleg – sprake geweest van het uit de sportwereld bekende fenomeen matchfixing. Met andere woorden: de uitkomst dat zowel de Kamer voor het Notariaat als het Gerechtshof de HEMA-notarisservice zouden goedkeuren volgens de geldende regels, stond vooraf vast. En dat hebben de advocaten geweten, mogelijk dankzij toegang tot strategische informatie van de KNB.

“Van der Woude had daarom nooit beide opdrachten tegelijkertijd moeten oppakken,” betoogt Rothfusz. “Het is ondenkbaar dat hij als betaalde kracht van de KNB in zijn rol van advocaat van Sterel een standpunt had verkondigd dat de KNB onwelgevallig was. Klagers achten het dan ook uitgesloten dat zijn dubbelrol op toeval berust of over het hoofd zou zijn gezien. Alle omstandigheden wijzen er op dat hij de advocaten de belangen van beide ogenschijnlijk strijdende parten ten volle hebben gediend door een schijnprocedure te voeren.” 

Verwijten
De leden van de Raad van Discipline in Amsterdam zijn echter niet direct overtuigd van Rothfusz’ aantijgingen. Daarbij blijven zij met de nodige vragen zitten, zoals de vraag of de zeven notarissen directe belanghebbenden waren in de HEMA-tuchtzaken en zodoende wel ontvankelijk zijn in hun klacht. Los daarvan vindt de raad de verwijten aan het adres van de advocaten niet helemaal duidelijk. “Verwijt u hen nu dat zij informatie hadden die zij niet hadden gehad zonder het lidmaatschap van de adviescommissie, of dat er afspraken zijn gemaakt tussen de KNB en de advocaten?” vraagt een van de leden. “Vooral dat laatste,” beaamt Rothfusz. En nee, het was niet KNB die Van der Woude een factuur stuurde om notaris Sterel bij te staan.

Een van de tuchtrechters concludeert dat vooral de belangen van de KNB en een deel van de achterban lijken te conflicteren. “U heeft duidelijk een grief tegen de KNB. Heeft u overwogen een bestuursrechtelijke procedure tegen de KNB te starten?” vraagt hij Rothfusz. “Waarom niet eerst de grote vis vangen en vervolgens proberen deze twee advocaten in de slipstream mee te nemen?”

Het verweer van beide Kennedy Van der Laan-advocaten is even kort als eenduidig: “Er is geen sprake geweest van matchfixing,” stelt Van der Woude. “Pels Rijcken vertegenwoordigde de KNB en had hier dan ook aan mee moeten doen. Bovendien heeft de plaatsvervangend voorzitter van de notariskamer zelf onderzoek gedaan naar de HEMA-notarisservice en conclusies getrokken. Wij hebben simpelweg een notaris bijgestaan, die zelf naar ons toe is gekomen. Daar beperkte onze rol zich toe.”

De Raad van Discipline doet op 17 november uitspraak. Rothfusz en de andere zes klagers hebben ook reeds in 2014 klachten ingediend tegen drie HEMA-notarissen, met het doel het prijsvechtinitiatief in het notariaat te bestrijden. Die zaak dient eind december voor de Kamer voor het Notariaat.

    | Mail de redactie | Print